Yelkenler论坛!

Bazıinsanlarvardır,birşeyleriyolunakoyduğunudüşünmeyebaşladığıanda hemenarkasındankurtlanır; acabaşimdisıradane var? daha fazla ne yapabilirim? 氖yapsamda BUçemberindışınaçıksam吉比hayatınkarşılığıolan“yaşamgayesi” derdinedüşerler…… Ve的hayatlarını熟知贝利kararlar alarak,sonraØkararlarıolduklarınoktadan耶尼巴斯卡井noktaya getirerekgeçirirler…卜大妈gelir已经gider ……已经böylecehayatınsayılı已经芦丁olangünleri rutinliktençıkar…

Ben deböylebirinsanım; yaşamıniçindeki她的olayıhayatınbanaverdiğibir ders gibialıp,onu bir noktadanbaşkabir noktaya getirmek…

Başımagelenler皮什米什塔什干胆汁胆汁Gelmez diyedüşünürken胆汁yola devam,hadi diyebilmek…Düştükçeyürümeyeve hattakoşmayaçalışmak…İştetam benlik!

T-İnsankitabındanedenseısrarlaaklımdançıkmayanbircümlesivardıyazar UfukTarhan’ın。 Motivasyonumuherşeyerağmenkaybetmememisağlayanbircümlesi,tanımadanbeni anlatan bircümle,”devam etmeltem,devam et,vazgeçme,bırakma,acımadıacımadı”dedirten…

”Fark yaratanlar,olumsuzluklarla ve onlararağmenilerleyenler vedüşsedekalkıp,üstünüsilkeleyip,yürüyüşüazimle,ve tutkuyla devam edenlerdir。 Söylenesöylenedeğil,“acımadıkiiacımadıkii” diye diyesürdürenler,enazındanbuna gayret edenlerdir……”

Birdegeçtiğimizgünlerdeannelere verilen yeni birtanımlamaöğrendim,anneliğibenimleaynıperdedenyaşayanyinebaşkabir annenin dilinden :)“Hacıyatmaz anneleral! ! 谢谢你,本利克·比尔·坦尼姆拉玛·达哈!

Kendimiçindaha fazla ne yapabilirimincevabınıaramayıilk defabıraktığımgünsanırım3ççukukannesiolduğumugerçektenidrakettiğimen zorgünlerdeoldu。 Çünküanne oluncaönceliklerinizdeğişiyor…安妮·奥尔马克(Anne olmak),高跟鞋3人 Anneliğintamzamanlıbir is kadar yorucuolduğunettir ama siziyaratıcılığaittiğide kesindir! Fakatdoğalolarakgelişenannelik becerileri,kısıryaratıcıbirdöngüiçerisindekalmayabaşladığındarutinlik yeniden可以使olmayabaşlayabiliyor。 Olağanbecerilerindışınaçıkıpyenişeyleriöğrenmek,yani becerileri kazanmak istiyor birsüresonra insan…yada benöyleyim…

Eğeryaşamrutine yelkenaçmış,rüzgarınıdaarkasınaalıprahatçayolalıyorsa,benim felsefem yelkenliyi hemenrüzgarakarşıçevirmekve daha da zorunubaşarmaktır。 Kolayolanıelbette herkesinbildiğiyoldan gitmektir,çünkürahattır。 Fakat bilinmeyen yollardangeçmek,yani yollartanımakharika bir macera filmi izlemek kadar keyifli veheyacanlıolabilir。 ”Gelecektasarımı,teknoloji,bilim ve kodlama kelimelerideiçindebuheyacanıkesinliklebarındırıyor! İnanın香蕉!”

Ben bu heyecan vearayışCeresYayınların’danFütüristUfuk Tarhan’aitT-İnsankitabıiletanıştımD&Rraflarında… Sonrakitabı2.kez okudum:İkinciokuyuşumdaartıkufak ufak’gelecekiçinhayallerim’isimlinotlarımıalmayabaşlamıştım…

Yapılabileceko kadarçokheyecan vericiişlervardıki,herkesle kitaptaokuduklarımı,neler neler yapabileceklerimizi,yeniişimkanlarınıkonuşmayabaşladım。 Biraz达熟食店muamelesigördümdiyebilirim,ailem已经arkadaşlarımtarafındankonuştuklarımbenim formattaki井anneye nedense uymuyordu,金bilir belki德井beden比于克duruyorduüzerimde…onları达哈库克群岛aydınlatmamgerektiğinianlayıncakendimitutamadım,已经kitabı3.kez okudum:ARTIK hayallerin库克群岛UZAKolmadığını ,kendimigerçekleştirmekiçindönüşmemgerektiğini,hibritleşmemgerektiğinibiliyordum。 Kendiadımagerçekleşmesiolağanfırsatlarılistelediğimdekoca kitaptan kendime bir defter dolusu notlarçıkarmıştım…teşekkürlerUfuk Tarhan!

”Evet,Doğru,tek bir kitapinsanınha​​yatınıdeğiştirebilir…”

肯德米·本德尔(Kendime)先生说:“Artık3çocuklu40 y anneliksendromlarındankurtuluyorum ben deişte!!!

Veee ben de“FütüristAnne” olmaya terfi ediyorum !!!”Fütüristne ola acaba diyenler…Açıpokuyunuz birparçaT-İnsanlütfen!

Gelecek denenşeymühimbir kavram,bir anneiçinçokçokdahaönemli… iyi bireğitim,iyi bir okul,iyi biriş,iyi birçevre,başınınüstündebir ev,iyi birmaaşvs…oysaçokçokdahaötesivar gelecek denen yerde…4.0 denen yenigeliekelkékirkékélareeski kafasan Aileler hala eski kafada…

Kafalarıdeğiştirmevakti geldiyseöncekendimdenbaşlayayımdedim,ancak annelerdeğişirsegelecekdeğişirdedim … Hatta ben buişikafaya baya bitaktımdesem yalan yalan olmaz..Annelerdeğiek Çünkübirçocuğungözündenannelerherşeyibilir! YeriGeldiğinde天文学家bilmekzorundadırbir anne Ann biliyor musunuz?Tecrübeyle情趣! 4梅塞拉yasındakiçocuğununaklındatakılıkalansafçasorulara:Mars’takuşvarmıymışanne? sorusununcevabınıannesindenalabileceğinidüşünenmasumvarlığaçocukdeniyorişte…Veya” yerçekimine demek? neden yerçekimivar”sorusuna onunanlayabileceğidilden anlatabilecekdünyaüzerindekien yetkinkişiannedir !!! Akla hayale gelmeyecek她的türlüenterasan sorununcevabıannelerdesaklıdır!

贝尼姆·希卡耶姆·杰里·多纳塞克 ikizçocuklarımdan颂歌hayatınaneredeyse bir daha geridönmemeküzerevedaetmiştim,yadaöylesanıyordumo zamanlar…Oysa ikizlerkreşebaşlayınçençabucakişhayat。 Doğumöncesindebente她的儿子anne gibi” hemçocukhem kariyeryaparımtafralarını”yapıyordum…hayallerböyleydiamagerçeklerfarklıydı…İşlerplanlandığıgibi gitmedi !, Bazılarıiçinhep sular tersine akar ya hani!

İkizçocuksahibi olmak“İKİKARPUZBİRKOLTUĞASIĞMAZ”deyişindençokdaha fazlaanlamlıve yorucuydu benimiçin! Bu iki karpuz,请原谅,yani ikizler,sourululuklarınıdayanındaekstralarıylabirlikte getirdiler。 Bir neviolağanüstühal durumu ilan ettik ailemizde,kendiadımızatümyeniliklere bariyer koyduk。 她的türlüönceliğimizirafakaldırdık,onlar okulahazırolana kadarönceliklerionlara vermekararıaldıkeşimlebirlikte…2012’den 2018yılınakadarherşeyiyoluna sokmak tam 6 kocayılımı。 Ama eldeettiğimizsonuçherşeyedeğdi,inişliçıkışlıgeçenzamanlar ailemizeçokşeyöğretti。 Şimdi3ççukuktıpıştıpışsabahlarıuyanıpokullarınagidiyor。 嗯,bana da geriye hayaller kurmazamanıkalıyor!

Dedim ki kendi kendime:恩·伊斯勒尔·耶德登·约卢纳·吉尔迪斯,耶尔肯利·伊恩·鲁兹加拉·卡尔什米尔·阿尔玛·瓦克蒂·盖尔米·德梅克迪尔! Yapmam gereken kendiözçalışmadisiplinimi yaratmak ve yeni nesilöğrenmemetodlarınıuygulamamgerektiğiydi。 Teknoloji ile birbirimizeısınırken,fikirler fikirleridoğurduve Evraka !!!!

单击yakındasizinlepaylaşacağımiçimdetutmaktazorlandığımbir hayal,rüzgarakarşıyelkenaçtığımmaceralıbir yolculukbaşlayacak。

Bir annenin teknolojiyi ve bilimisıfırdanbaşlayarakanlamayaçalıştığı,ve gelecek bilincini etrafa yaymakla ilgili kafayorduğu,sınavvereceğiyeni bir sayfaaçılacak。

Birlikteçokşeyöğreneceğiz,hep birliktesorgulayıp,düşüneceğizvehızladeğişmekteolanherşeyidüşünüpüzerinebirlikte yorumlaryapacaerzéveMaker lay lay lay lay lay lay

Heyecanlımıyım? 下摆!

Korkuyor muyum? 下摆!

Eeeeişinkeyfi de burada…nedemiştim? Kolayolanıherkes dener,本奥·蒂普勒登·希拉·奥拉马迪姆。 Hepönceyokuşyukarı…sonra inerkenkaydıraktaninençocuğunşımarıkmutluluğu…

Yelkenliyirüzgarakarşıalacaksın,bilinmeyeni ve yeniyi anlamaya,öğrenmeyeaçıkolacaksın!Çünküçoookgüzelşeyleroluyor bu aralar…

Yelkenler论坛!

Güvenlilimanlardan demir alma vaktigelmiştirdostlar …